Szkolenia żeglarskie

tel.: 600 215 100, 604 130 055    |    e-mail: info@zeglarze.com.pl

Ico FB

Regulamin

OGÓLNE WARUNKI
Szkoleń krajowych organizowanych przez „Motorowodni” "Żeglarze" E-PROJECT.NET SP. Z O.O. Ul. Rybitwy 4a/7 02-806 Warszawa NIP: 9512350920 Regon 145880900 KRS: 0000403854 (nazywanym w dalszej części Organizatorem)
Stan na dzień 2015-01-01

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.


1. Niniejsze „Ogólne warunki” (zwane dalej Warunkami), stanowi integralną część „Umowy uczestnictwa w szkoleniu” (zwanej dalej Umową).
 

2. Zawarcie umowy o udział w imprezie następuje poprzez wypełnienie zgłoszenia uczestnictwa online lub umowy przez osobę pełnoletnią, oraz poprzez wpłacenie opłatę rezerwacyjną (opłatę za kurs) poprzez moduł płatności Przelewy24. Wypełniając umowę-zgłoszenia uczestnictwa wyrażają jednocześnie Państwo zgodę na przetwarzanie, uaktualnianie i udostępnianie swoich danych osobowych, niezbędnych dla realizacji imprezy
 

3. O ile Umowa nie stanowi inaczej, dopłata do pełnej wartości szkolenia powinna nastąpić najpóźniej dniu rozpoczęcia szkolenia na konto podane przez Organizatora lub gotówką.
 

4. Jeżeli Uczestnik nie dokona wpłat w terminach wymienionych w Umowie, Organizator ma prawo przyjąć, że Uczestnik zrezygnował z uczestnictwa w szkoleniu. Zastosowanie ma wtedy punkt 13 niniejszych Warunków.
 

5. Dopuszcza się możliwość podpisania Umowy tylko przez jednego Uczestnika w imieniu Uczestników towarzyszących. Niniejsze Warunki mają wówczas zastosowanie do wszystkich Uczestników szkolenia. Umowę w imieniu małoletniego Uczestnika podpisuje osoba pełnoletnia i ona dokonuje wtedy wszelkich czynności związanych z formalnym wypełnieniem Umowy ze strony Uczestnika.
 

6. Organizator oświadcza, że szkolenie odbędzie się w miejscu i na jachcie określonym w Umowie, a szkolący będzie posiadał niezbędne uprawnienia i doświadczenie.
 

7. Realizacja Programu uzależniona jest m.in. od warunków pogodowych, kondycji uczestników szkolenia, względów bezpieczeństwa, a także innych zdarzeń losowych (np. kataklizm, zmiana przepisów, zamknięcie akwenu, szlaku wodnego, siła wyższa, decyzje władz państwowych) na co Organizator, przy zachowaniu pełnej staranności, nie ma wpływu. W związku z powyższym, Uczestnik akceptuje fakt, że Program ten może ulegać zamianom i modyfikacjom. W szczególności, gdy z powodu zdarzeń losowych, Program nie będzie mógł być w żadnym stopniu zrealizowany (odwołanie imprezy), Uczestnik, w ciągu nie później niż 5 dni roboczych od daty planowanego rozpoczęcia szkolenia, otrzyma zwrot wpłaconej ceny szkolenia bez odsetek.
 

8. W przypadku szkoleń żeglarskich z datą ustaloną odgórnie przez Organizatora (codzienne, weekendowe), przy liczbie zgłoszonych uczestników na jachcie poniżej czterech, Organizator, przy zachowaniu programu szkoleniowego, terminów brzegowych i warunków cenowych, zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu szkolenia do minimum: 8 dni – dla trzech osób szkolących się na jachcie, 6 dni - dla dwóch osób szkolących się na jachcie. W przypadku jedno-osobowego zgłoszenia na kurs Uczestnikowi oferowany jest inny termin szkolenia z oferty Organizatora lub z poleconej przez Organizatora konkurencyjnej oferty o zbliżonych parametrach.
 

9. Uczestnicy stawią się w czasie i w miejscu wskazanym w Umowie i w przesłanych przez Organizatora materiałach.
 

10. Organizator nie będzie dokonywał zwrotu wartości świadczeń, które nie zostały w części lub całości wykorzystane z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, jak np. spóźnienie na zbiórkę, awaria środka transportu.
 

11. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu, Uczestnik może bez konsultacji z Organizatorem, przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w szkoleniu wszystkie przysługujące mu z tytułu niniejszej Umowy świadczenia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmie wszystkie wynikające z tej Umowy obowiązki. Przeniesienie świadczeń i przejęcie obowiązków jest skuteczne wobec Organizatora, jeżeli Uczestnik zawiadomi go o tym najpóźniej na 4 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja Uczestnika ze szkolenia może nastąpić tylko w formie pisemnego oświadczenia. Za datę wpływu rezygnacji przyjmuje się datę otrzymania oświadczenia przez Organizatora. Miejsce zwolnione w wyniku rezygnacji Uczestnika pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty powstałe w wyniku działań wojennych, działania siły wyższej i kradzieży.
 

13. Jeżeli Uczestnik rezygnuje ze szkolenia z przyczyn leżących po jego stronie, Organizator ma prawo potrącić:
- całą wpłaconą przez klienta zaliczkę lub całą kwotę za szkolenie.

 

14. Odstąpienie od umowy przez Organizatora. Uczestnikowi przysługuje zwrot pełnej wpłaty (bez odsetek), jeśli odwołanie imprezy następuje z przyczyn leżących po stronie organizatora. Zwrot następuje w terminie 7 dni od odwołania imprezy.

 

15. Reklamacje należy składać bezpośrednio na miejscu trwania imprezy, przedstawicielowi organizatora lub kierownikowi imprezy i otrzymać potwierdzenie przyjęcia reklamacji na piśmie. Odpowiedz na reklamację Organizator przekazuje w ciągu 30 dni od jej otrzymania. Przedmiotem reklamacji nie mogą być okoliczności powodujące utrudnienia, niedogodności lub niewygody, związane z charakterem imprezy.

 

REGULAMIN SZKOLEŃ ŻEGLARSKICH I MOTOROWODNYCH

1.Uczestnicy szkolenia żeglarskiego/motorowodnego mają obowiązek stosowania się do poleceń instruktora prowadzącego zajęcia szczególnie podczas zajęć na wodzie. Niestosowanie się do poleceń instruktora może skutkować natychmiastowym usunięciem uczestnika ze szkolenia bez prawa do zwrotu wartości niewykorzystanych dni szkolenia. Instruktor decyduje o przebiegu szkolenia żeglarskiego/motorowodnego.

 

2.Jeżeli instruktor uzna, że warunki meteorologiczne na akwenie mogą stwarzać niebezpieczeństwo dla załóg lub sprzętu, może odwołać zajęcia praktyczne danego dnia zastępując je zajęciami teoretycznymi. Instruktor podejmuje decyzję o odwołaniu zajęć praktycznych biorąc pod uwagę siłę wiatru, możliwości sprzętowe oraz sprawność załóg szkoleniowych.

 

3.Instruktor może nakazać uczestnikom założenie kamizelek ratunkowych. Niezastosowanie się do tego polecenia może skutkować usunięciem uczestnika z zajęć praktycznych na wodzie.

 

4.Uczestnik jest zobowiązany do zachowania porządku na jachtach, w miejscu zajęć teoretycznych oraz na terenie portu.

 

5.Uczestnik powinien pojawiać się na wszystkich zajęciach punktualnie.

 

6.W trakcie szkolenia obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających jak również zakaz przebywania w stanie nietrzeźwym. Na jachtach i na pomostach portowych obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

 

7.Uczestnicy odpowiadają materialnie przed organizatorem szkolenia za wszelkie szkody wynikłe z niestosowania się do poleceń instruktora prowadzącego szkolenie (celowe działanie, zaniedbanie, ignorancja). Za szkody spowodowane przez nieletniego uczestnika odpowiada jego prawny opiekun. Szkody powinny zostać naprawione w ciągu 3 dni od zdarzenia.

 

8.Uczestnik zobowiązany jest również stosować się do przepisów porządkowych Portu oraz do zasad dobrej praktyki żeglarskiej.

 

9.Uczestnik oświadcza iż posiada umiejętność pływania wpław. Brak umiejętności pływania wpław powinna być zgłoszona Organizatorowi lub instruktorowi w dniu rozpoczęcia szkolenia. Uczestnik nie potrafiący pływać wpław obowiązany jest nosić kamizelkę ratunkową w trakcie szkolenia na wodzie.

 

10.Uczestnik oświadcza iż jego stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w szkoleniu żeglarskim/motorowodnym. Wszelkie problemy zdrowotne powinny być zgłoszone Organizatorowi przed szkoleniem.

 

11.Uczestnik rozpoczynający szkolenie oświadcza iż zapoznał się z powyższym regulaminem oraz akceptuje jego postanowienia.

 

Skontaktuj się z nami

kontakt ikona
Kontakt

Biuro
ul.Pasaż Ursynowski 1 Lokal U19
02-784 Warszawa
(mapka dojazdu)

info@zeglarze.com.pl
tel: +48 600 215 100

Wojciech Glazer
wglazer@zeglarze.com.pl
tel: +48 604 130 055

 

 

szkolenia ikona  
Szkolenia

 

Część teoretyczna i praktyczna

Ośrodek szkoleniowo-konferencyjny
Geovita Jadwisin
ul. Ogrodowa 31
05-140 Jadwisin

 

 

 

firma ikona
Dane firmy

 

E-PROJECT.NET SP. Z.O.O.
ul. Rybitwy 4A lok.7
02-806
Warszawa

NIP: 951-235-09-20
REGON: 145880900
KRS 0000403854

 

Mapa


Do góry